Available courses

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

โครงสร้างรายวิชา ทัศนศิลป์ 3                                                                                     รหัสวิชา ศ 22102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2                                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา  20  ชั่วโมง                                                                                                จำนวน  0.5  หน่วยกิต

            ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน รูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ หลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ความแตกต่างในการสร้างงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยกับสากล

            ระบุและบรรยายเทคนิควิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน วิธีการใช้ทัศนธาตุกับการออกแบบงานทัศนศิลป์  วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหา และคุณค่าในงานทัศนศิลป์  เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล  สร้างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อสื่อความหมาย เรื่องราว ประสบการณ์ และจินตนาการ ทั้งในงานศิลปะไทยและสากล


คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชา วาดเส้นหุ่นนิ่ง 1                                                                        รหัสวิชา ศ31201
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 
60  ชั่วโมง                                                                            จำนวน  1.5  หน่วยกิต

 

          ศึกษาลักษณะ ประเภท ความสำคัญ วัสดุ อุปกรณ์การวาดเส้นหุ่นนิ่ง หลักการและขั้นตอนการวาดเส้นหุ่นนิ่ง

บอกลักษณะ รูปแบบ ความสำคัญ ใช้และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์การวาดเส้นหุ่นนิ่ง ฝึกการใช้เส้น การร่างภาพ จัดองค์ประกอบภาพ การลงน้ำหนักหุ่นนิ่งตามลักษณะของแสงและเงา

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการวาดเส้นหุ่นนิ่ง การใช้วัสดุ อุปกรณ์การวาดเส้นหุ่นนิ่ง หลักการและขั้นตอนการวาดเส้นหุ่นนิ่ง สามารถร่างภาพ จัดองค์ประกอบภาพ แทนค่าน้ำหนักหุ่นนิ่งตามลักษณะแสงและเงา ตามหลักการและขั้นตอนด้วยความชื่นชม และเห็นคุณค่า

 

ผลการเรียนรู้

          1. อธิบายความสำคัญของการวาดเส้นหุ่นนิ่งได้

          2. ใช้วัสดุอุปกรณ์การวาดเส้นหุ่นนิ่งได้

          3. ร่างภาพหุ่นนิ่งตามหลักการและขั้นตอนได้

          4. แสดงค่าน้ำหนักอ่อนแก่ตามลักษณะของแสงและเงาได้

          5. อธิบายหลักการและขั้นตอนการวาดเส้นหุ่นนิ่งได้

6. วาดเส้นหุ่นนิ่งตามแบบแสดงรายละเอียดแสงและเงาตามหลักการและขั้นตอนได้

7. ชื่นชมและเห็นคุณค่าผลงานวาดเส้นหุ่นนิ่งได้


รวม  7 ผลการเรียนรู้